Το Επιστημολογικό περιεχόμενο του ΠΜΣ

 

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών(ΤΠΕ) συνδέεται άμεσα με την   κοινωνία της πληροφορίας και την κοινωνία της γνώσης ενώ οι ΤΠΕ  επιλύουν σημαντικά προβλήματα τόσο επιστημονικά όσο και κοινωνικά ενώ   δημιουργούν συνεχώς  νέα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας.

 

Η σημασία της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι σημαντική όπως προκύπτει και από τα προγράμματα επιμόρφωσης που παρείχε η Πολιτεία τα τελευταία χρόνια.

 

Τα τελευταία χρόνια εμφανίσθηκε σε Διεθνές επίπεδο ο όρος STEM ως ένας νέος τρόπος-παράδειγμα ολοκλήρωσης  των ΤΠΕ με την Διδακτική και την μάθηση συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων, με αποτέλεσμα όχι απλά τη χρήση των ΤΠΕ αλλά την διδακτική και παιδαγωγική «ολοκλήρωση» των ΤΠΕ με τα γνωστικά αντικείμενα των Θετικών Επιστημών.

 

Ταυτόχρονα το STEM  στην Εκπαίδευση έφερε στο προσκήνιο τη γνωστική περιοχή της  «Υπολογιστικής Επιστήμης» και τον λεγόμενο «Υπολογιστικό τρόπο σκέψης-Computational Thinking».

 

Η Υπολογιστική Επιστήμη  περιλαμβάνει θεμελιώδεις αρχές (όπως την θεωρία των υπολογισμών) , ενσωματώνει τεχνικές και μεθόδους για να λύνει προβλήματα και να προάγει τη γνώση(π.χ. την αφαιρετική λογική και την αιτιολόγηση) ενώ επιπλέον περιέχει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης που ονομάζεται «υπολογιστικός τρόπος σκέψης»- (computational thinking).

 

Επίσης τα βασικά σημεία της επιστήμης αυτής σχετικά με τον σχεδιασμό τη θεωρητική ανάλυση και τον πειραματισμό βασίζονται στο λεγόμενο STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)  στην Εκπάιδευση αλλά ταυτόχρονα έχουν μια δυαδική σχέση με το STEM αφού τροφοδοτούν επίσης τα γνωστικά αντικείμενα του STEM.

 

Ο τρόπος αυτός προσέγγισης των ΤΠΕ ξεφεύγει από καθιερωμένα πρότυπα χρήσης εργαλείων και εστιάζει στην μοντελοποίηση-ως βασική διδακτική μονάδα- και σε μεθόδους προσομοίωσης αυθεντικών φαινομένων και διεργασιών, ενώ συνδέεται άμεσα με την διερευνητική/ανακαλυπτική (inquirybased) μαθησιακή και διδακτική ακολουθία. Ο βασικός στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης στην «Διδακτική στις Φυσικές  Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Mηχανικώv στην Εκπαίιδευση (MasterofScienceinScience, Technology, EngineeringandMathematics)», είναι η ειδίκευση των φοιτητών σε μεθόδους μοντελοποίησης και προσομοίωσης που συνδυάζουν την Υπολογιστική Επιστήμη και την Επιστήμη των Υπολογιστών με τα γνωστικά αντικείμενα του STEM, ενταγμένες σε ένα σύγχρονο παιδαγωγικό πλαίσιο.

 

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν θα συνδυασθούν με την Διδακτική για την δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από  τον εκπαιδευτικό τόσο του Γενικού Λυκείου όσο και του ΕΠΑΛ, αλλά επιπρόσθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από μη εκπαιδευτικούς  ως μέθοδοι που θα είναι χρήσιμοι για την αγορά εργασίας.

 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ωρών διδασκαλίας θα διεξάγεται στο εργαστήριο όπου θα χρησιμοποιούνται όργανα αλλά και λογισμικά –γλώσσες προγραμματισμού για  παραγωγή  δεδομένων.

 

Οι καθηγητές του Π.Μ.Σ. θα είναι Καθηγητές της ΑΣΠΑΙΤΕ , άλλων Ελληνικών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  καθώς και Καθηγητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού με ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου στην Διδακτική του STEM.

 

Τα οφέλη επομένως που προκύπτουν από την υλοποίηση του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος αφορούν και τον εκπαιδευτικό αλλά και όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στην Υπολογιστική Επιστήμη σε συνδυασμό με Παιδαγωγικές Θεωρίες.

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει ως αντικείμενο των παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου  στην Υπολογιστική Επιστήμη για την Εκπαίδευση και τη Διδακτική στα γνωστικά αντικείμενα του STEM.

 

Περαιτέρω, επιδιώκει να συμβάλει στην προαγωγή της έρευνας και στη δημιουργία νέων καινοτόμων γνώσεων και δεξιοτήτων.

 

Στόχοι του ΠΜΣ  

 

  1. η δημιουργία  κρίσιμης μάζας εκπαιδευτικών  με γνώσεις υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης που θα μπορούν να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά σενάρια χρησιμοποιώντας την ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση στα γνωστικά αντικείμενα του STEM
  2. η ανάδειξη ερευνητικών τομέων για τους φοιτητές ώστε να είναι ικανοί να συγγράψουν αξιόλογες ερευνητικές εργασίες αλλά και να έχουν τα εφόδια για την συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο Διδακτορικών σπουδών.
  3. η γνώση επιστημολογικών μοντέλων διδασκαλίας και τη διασύνδεσή τους με τα υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης
  4. η εξοικείωση με σύγχρονα αποθετήρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με το STEM στην Εκπαίδευση.
  5. η συγγραφή κώδικα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η οποία είναι σημαντική όπως προκύπτει και από την πρωτοβουλία  «hourcode» στις Η.Π.Α.
  6. η γνώση σε θέματα εργαλείων προγραμματισμού, εκπαιδευτικής ρομποτικής, LABVIEW,Easyjavasimulations, Mathematica, Python και σε τεχνολογίες STEM
  7. η γνώση σε θέματα ηλεκτρονικής μάθησης και την εξοικείωση με εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης
  8. η  δημιουργία μιας οργανωτικής δομής για την ανάπτυξη ενός αποθετηρίου   σχετικά με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα
  9. η προετοιμασία στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών-best practices- για τα αναλυτικά προγράμματα στην εκπαίδευση
  10. η γνώση σε θέματα ανάπτυξης εργαλείων e-learning, τρισδιάστατων τρισδιάστατων εικονικών κόσμων, συστημάτων διαχείρησης μάθησης, παιχνιδοποίησης

Browse All Brands