Πιστωτικές Μονάδες - Μεταπτυχιακός Τίτλος

Πιστωτικές μονάδες: Για την απονομή του τίτλου του Μ.Δ.Ε απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και στη διπλωματική εργασία.

Τίτλος Σπουδών: Με την ολοκλήρωση τους προγράμματος στους συμμετέχοντες απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην  «Διδακτική στις Φυσικές  Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Mηχανικώv (Master of Science in Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Μαθήματα: Κάθε μάθημα μπορεί να αποτελεί μια ολοκληρωμένη ενότητα, αλλά μπορεί να είναι και το σύνολο δύο ή και περισσοτέρων συναφών ενοτήτων ενώ στα περισσότερα μαθήματα υπάρχουν εργαστηριακές ασκήσεις (σε ποσοστό 80%)

 

Συνοπτικός πίνακας μαθημάτων

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες(ECTS)  Αριθμός ωρών διδασκαλίας  
1 Ανάπτυξη και Μάθηση-Διαφοροποιημένη Μάθηση-Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία 10
2 Εκπαιδευτική Πολιτική και έρευνα στην Διδακτική - Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης­-Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών στις Υπολογιστικές Επιστήμες  5  10
3 Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις  5  30
4 Η γνωστική περιοχή της Υπολογιστικής Επιστήμης
 5  20
5 Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθησης-Αποθετήρια Ψηφιακού υλικού  5  25
6 Εργαλεία  Συγγραφής e-Learning μαθησιακού Υλικού  5  25
   Σύνολα 30  120

B' ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες(ECTS)  Αριθμός ωρών διδασκαλίας  
1 Βασικές Αρχές Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας 10
2 Στατιστικά Πακέτα Ποσοτικής Έρευνας  5  10
3 Στατιστικά Πακέτα Ποιοτικής Έρευνας  5  10
4 Εκπαιδευτική Έρευνα στα Γνωστικά Πεδία των Επιστημών, των Μαθηματικών, της Επιστήμης των Μηχανικών και της Υπολογιστικής Επιστήμης
 5  20
5 Υπολογιστικές Μέθοδοι και Αλγόριθμοι στις Επιστήμες, στα Μαθηματικά, στην Επιστήμη των Μηχανικών και στην Επιστήμη των Υπολογιστών και στην Υπολογιστική Επιστήμη  5  35
6 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Εφαρμογών στις Επιστήμες, στα Μαθηματικά, στην Επιστήμη των Μηχανικών και στην Επιστήμη των Υπολογιστών και στην Υπολογιστική Επιστήμη   5 35
   Σύνολα 30  120

Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν:  Ανάμεσα στα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν - διδαχθούν είναι τα :  EasyJavaSimulations,  RasbberryPiγια STEM,  LabVIEW για STEM και μεθοδολογία εφαρμογής στην τάξη,  Μεθοδολογία ανάπτυξης κώδικα ρομποτικών εφαρμογών STEM, Arduino για STEM, Αισθητήρες.  Ανάπτυξη και Προγραμματισμός 3D Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης, Προσομοιώσεις, Παιχνίδια Ρόλων και σε 3D Εικονικά Περιβάλλοντα, Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε 3D Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης, Παιδαγωγικές Εφαρμογές Παιχνιδοποίησης(Gamification), Mathematica,Python

Under Armour Threadborne Fortis 3